top of page

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

 
Lover for
Telemark Dachshundklubb stiftet 1980 
Vedtatt av årsmøtet den 23.4.2006, med senere endringer 11.4.2010, 
senere av årsmøtet 23.1.2012, og senere etter årsmøtet 2016. Og sist ved årsmøte 2018
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx

 

Kap 1 Innledende bestemmelser                                                                                                                           §1-1 Organisasjon og virkeområde                                                           Klubbens navn er Telemark Dachshundklubb, og forkortes til TDK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.                                                                                                     Klubben er gjennom   Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb, og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDFs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDFs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge (NDFs og) NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasene underlagt NDF                                                         
Klubben er lokal hundeklubb underlagt NDF, og har sitt virkeområde i Telemark.    
Klubben har verneting der leder har sin adresse.    
§1-2 Formål                                                                 
TDK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, (og utviklingen av den enkelte hunderase som er pålagt av TDK) ved å arrangere prøver og utstillinger, og å oppfordre til oppdrett av sunne hunder som er formåtjenlig til det formål de er tiltenkt. TDK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av dachshunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.    
Klubben har som formål å utdanne dommere og instruktører, og arrangere, evt. delta på kurser som kan fremme medlemmenes kompetanse mht. organisasjonsarbeid og en positiv utvikling av dachshunder, både mentalt, avlsmessig og bruksmessig.)
§1-3 Definisjoner                                                                                                                                                           Klubbens organer:                                                                                                                                                                           Årsmøtet                                                                                                                                                           Ekstraordinært årsmøte                                                                                                                                  Styret                                                                                                                                                                     Valgkomite                                                                                                                                                         Revisorer
Særkomiteer
§ 1-4 Tilknytning og organisering    
TDK er medlem av NDF og NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. TDK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKK til enhver tid gjeldende lovmal for mdlemsklubber i NDF. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.      
Kap 2 Medlemskap og krav til dette                                                                                                                                                §2-1 Medlemskap                                                                       Styret kan nekte å oppta som medlem, person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben.                                                                                                  Person nektet tatt opp i klubben som medlem, kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. Klubben har etablert ordning for husstandsmedlem og æresmedlemskap.
Medlemmer er forpliktet til å støtte TDK og NKK’s virksomhet samt følge TDK og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK, NDF eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.     
§ 2-2 Opphør av medlemskap:
Opphør i klubben opphører ved:
A)    utmeldelse, skjer som hovedregel via “min side” på NKK.no, alt. Skriftlig (brev eller e-post) til klubben.
B)    Strykning besluttet av kubbens styre på grunn av manglende kontingentinnbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
C)    Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
D)    Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover kap 7.

§2-3 Medlemskontingent     
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK, og NDF med den størrelse som er fastsatt av NKKs og NDFs Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.     
Medlem har ingen rettigheter før (full) kontingenten er betalt.     
§2-4 Medlemsplikter                                                                                                                           Medlemmene er forpliktet til å støtte TDK’s og NDF’s virksomhet samt å følge TDK’s  og NDF’s  lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med,  slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller TDK hva gjelder klubbinternt regelverk.)    
§2-5 Opphør av medlemskap                                                            Medlemskap i klubben opphører ved:    
A: Utmeldelse 
B: Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
C: Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK
D: Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7)
§2-6 Disiplinær reaksjoner                                                                          Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.    
Kap 3 Organisasjon                                                                      §3-1 Høyeste myndighet                                                                                                                           Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28.02.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall under første avstemning, gjennomføres en ny avstemning. Den kandidaten/det forslaget som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemning, inntil en kandidat/ett forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valfbare skal forkastes. Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte
§3-2 Møte og stemmerett                                                                    Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 1 uke, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 
På klubbens årsmøte/ekstraordinært årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling                         Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.         
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post, SMS, i adressert medlemsblad. Eller på klubbens nettsider. Dersom SMS benyttes, skal det henvises til klubbens nettsider hvor en komplett samling med årsmøtedokumenter forefinnes. (I tillegg kan informasjon om årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.)    
Med innkallelsen skal følge:                    
- Saksliste (Dagsorden)                    
- Årsberetning                    
- Regnskap med revisors beretning                    
- Forslag på kandidater til valgene. 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.                                                 Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.                    
Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.                                                                             
Kandidater til valg, skal være forespurt, og ha sagt seg villig til vervet de er foreslått til.                                                          

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                         Årsmøtets oppgaver er å: 
⦁    Godkjenne eller underkjenne stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
⦁    Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
⦁    Behandle årsberetning 
⦁    Behandle regnskap med revisors beretning.
e)  Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste (dagsorden.) Benkeforslag (på nye saker) er ikke tilatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
F)  Vedta instruks for organer og komiteer som oppnevnes av årsmøtet.  
G) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett                                                                       
På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag, alltid stå behandling av kontingent. (Benkeforslag er ikke tillatt)
H) Velge:
Leder for 2 år    
Nestleder for 2 år    
3 styremedlemmer for 2 år     
2 varamedlemmer for 1 år     
Revisor med vararevisor for 2 år.
Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år  
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.                                                                 
Velge antall representanter til NDF’s RS, iflg. retningslinjer mht antall medlemmer.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Personer som er dømt for dyremishandling etter”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte                                                                                                               Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.  
Møtet avholdes senest 8 uker etter at kravet er fremmet.    
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.     Innsending av forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

§3-6 Æresmedlem/hederstegn                                                                                                                      Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.                Det kreves 2 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.                                                     Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester. Disse tildeles hederstegn. 

Kap 4 Styret m.v.
                                                                     §4-1 Styret                                                                 Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.     
§4-2 Vedtak og representasjon                                                                Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, NDF og NKK, ved henvendelse til klubbens styre, evt. på klubbens hjemmeside    
§4-3 Styrets oppgaver er å    
- lede klubben mellom årsmøtene    
- avholde årsmøte    
- drive klubben i samsvar med klubbens formål    
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet    
- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,  eventuelt webmaster/redaktør.    
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret     
- oppnevne representant til NKK-regionen’s årsmøte, og NDF’s klubbledermøte. 
- tildele Hederstegn
- Utnevne Æresmedlemmer
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
- Velge representant(er) til NDF’s RS.    
§5-1 Valgkomite                                                    Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.                                                 Leder har ansvar for komiteens arbeid.                                                                                                  Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.    
§5-2 Revisor                                                           Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.                                                                  Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.    
Kap. 6 Diverse bestemmelser                                                                      §6-1 Lovendringer                                                     Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NDFs hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket, eller straks, dersom intet er bestemt.    
§6-2 Tolking av lovene                                                                  NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.    
§6-3 Oppløsning                                                                      For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.    
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt, tilfaller midlene NDF, som oppbevarer klubbens midler i 5 år, i tilfelle klubben gjenopprettes.

Definisjoner:
Absolutt flertall: Mer enn 50% flertall av de avgitte gyldige stemmer, er for forslaget. (Blanke stemmer er gyldige stemmer.)
Kvalifisert flertall: Mer enn 1 spesifiert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget. (Blanke stemmer er gyldige stemmer.)

TDK Lover

bottom of page