Telemark Dachshundklubb stiftet 1980

Vedtatt av årsmøtet den 23.4.2006, med senere endringer 11.4.2010,

senest av årsmøtet 23.1.2012, og senere etter årsmøtet 2016.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx

Kap 1 Innledende bestemmelser                                                                                                                          

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

                                                                                                          

Klubbens navn er Telemark Dachshundklubb, og forkortes til TDK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.                                         

Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund  (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDFs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDFs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NDFs og NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.  Klubben er lokal hundeklubb underlagt NDF, og har sitt virkeområde i Telemark.   

                                                                                                  

Klubben har verneting der leder har sin adresse.                           

§1-2 Formål                                                                                                                                                                 

TDK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, ved å arrangere prøver og utstillinger, og å oppfordre til oppdrett av sunne hunder som er formålstjenlig til det formål de er tiltenkt. TDK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.                                                                                                        

Klubben plikter å utdanne dommere og instruktører, samt delta på kurser som kan styrke medlemmenes kompetanse mht. organisasjonsarbeid og en positiv utvikling av dachshunder, både mentalt, avlsmessig og bruksmessig.

 §1-3 Definisjoner   

                                                                                                                                                           

Klubbens organer:                                                                                                                                                                            

Årsmøtet                                                                                                                                                                  

Ekstraordinært årsmøte                                                                                                                                        

Styret                                                                                                                                                                   

Valgkomite                                                                                                                                                         

Revisorer    

     

Kap 2 Medlemskap og krav til dette§2-1 MedlemskapStyret kan nekte å oppta som medlem, person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Ingen har krav på medlemskap i klubben.                                                                         

Person nektet tatt opp i klubben som medlem, kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.                                                                                               

 

§2-2 Medlemskontingent     

                                                                  

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK, og NDF med den størrelse som er fastsatt av NKKs og NDFs Representantskap.                                                                                                                         

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.   

 

§2-3 Medlemsplikter                                                                                                                          

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte TDK’s og NDF’s virksomhet samt å følge TDK’s  og NDF’s  lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med,  slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller TDK hva gjelder klubbinternt regelverk.    

                                         

§2-4 Opphør av medlemskap                                                                                                                       

 

Medlemskap i klubben opphører ved:                                                

A:Utmeldelse

B:Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

C: Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK

D: Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner   

                                                                                                                                        

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.                                                                                                           

Kap 3 Organisasjon                                                                                                                                                    

 

§3-1 Høyeste myndighet                                                                                                                           

 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28.02.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av

klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett                                                                                                                                     

 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.          

        

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 Innkalling                                                                                                     

 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.                                                                                                                    

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. I tillegg kan informasjon om årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.                                                                  

Med innkallelsen skal følge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Dagsorden                                                                                                                                                                                                                    

- Årsberetning                                                                                                      

- Regnskap med revisors beretning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Forslag på kandidater til valgene.                                                                                                             

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.                                                                            

Kandidater til valg, skal være forespurt, og ha sagt seg villig til vervet de er foreslått til.                                                                                                                                                       

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.                                               

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.[1]

                                                                                  

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                                                                                           

 

Årsmøtets oppgaver er å:

  1. Godkjenne eller underkjenne stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

  2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

  3. Behandle årsberetning

  4. Behandle regnskap med revisors beretning.

  5. ørt opp på innkallingens dagsorden.                                            

  6. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag, alltid stå behandling av kontingent.                              

  7. Benkeforslag er ikke tillatt

  8. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

  9. Velge:

Leder for 2 år                                                                                       

Nestleder for 2 år                                                                               

3 styremedlemmer for 2 år [2]                                                           

2 varamedlemmer for 1 år [3]                                                            

Revisor med vararevisor for 2 år.

                                                                                                                  

Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt  1 vararepresentanter for 1 år [4]

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.[5]                                                                

Velge antall representanter til NDF’s RS, iflg. retningslinjer mht antall medlemmer.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§3-5 Æresmedlem/hederstegn

                           

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.               

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.                                                    

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubbenl

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester. Disse tildeles hederstegn.

§3-6 Ekstraordinært årsmøte                                                                                                               

 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.                                                            

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. 

 

Kap 4 Styret m.v.                                                                                                                                                         

 

§4-1 Styret                                                                                                                                                                

 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

      

§4-2 Vedtak og representasjon                                                                                                                        

 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede.                                                                                                   

Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene , NDF og NKK, ved henvendelse til klubbens styre, evt. på klubbens hjemmeside  

§4-3 Styrets oppgaver  

                                                                   

- lede klubben mellom årsmøtene                                                

- avholde årsmøte                                                                              

- drive klubben i samsvar med klubbens formål                       

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet                      

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,   eventuelt webmaster/redaktør.                                                                                                                  

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret [6]                                                                                                                  

- oppnevne representant til NKK-regionen’s årsmøte, og NDF’s klubbledermøte.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

- Velge representant(er) til NDF’s RS.

§5-1 Valgkomite                                                                                                                                        

 

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.[7]                                                

Leder har ansvar for komiteens arbeid.                                                                                                 

Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.    

                                                                  

§5-2 Revisor                                                                                                                                                       

 

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.                                                               

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

                                                                      

Kap. 6 Diverse bestemmelser                                                                                                                                 

 

§6-1 Lovendringer

                                                                 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NDFs hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket, eller straks, dersom intet er bestemt.  

                      

§6-2 Tolking av lovene                                                                                                                                          

 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.[8] 

                                                                                                  

§6-3 Oppløsning                                                                                                                                                          

 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

                                                                                                                         

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt, tilfaller midlene NDF, som oppbevarer klubbens midler i 5 år, i tilfelle klubben gjenopprettes.

                                                                                                     

 

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.

 

 

Absolutt flertall: Mer enn 50% flertall av de avgitte gyldige stemmer, er for forslaget. (Blanke stemmer er gyldige stemmer.)

Kvalifisert flertall: Mer enn 1 spesifiert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget. (Blanke stemmer er gyldige stemmer.)

 

[1] Fristen kan utvides – men 5 uker er minimumsfrist.

[2] Valgfritt hvor mange. Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping.

[3] Valgfritt hvor mange.

[4] Valgfritt om en ønsker større valgkomite.

[5] Med funksjonstid menes rimelig overlapping

[6] Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon.

 

[8] Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1.

TDK Lover